Bydd y Porthladd Rhydd Celtaidd yn cyflymu'r economi carbon isel yng nghadarndir diwydiannol Cymru.

Ein gweledigaeth yw creu coridor buddsoddi ac arloesi gwyrdd i helpu i hybu mewnfuddsoddiad mawr, datblygu sgiliau ar gyfer y dyfodol a datgarboneiddio cenedlaethol.

Bydd y Porthladd Rhydd yn cefnogi cyfleusterau gweithgynhyrchu newydd ac uwchraddio seilwaith porthladdoedd mawr i gefnogi'r gwaith o gyflwyno gwynt alltraeth arnofiol (FLOW) yn y Môr Celtaidd.

Bydd hefyd yn rhan annatod o lywio dyfodol glanach yn seiliedig ar yr economi hydrogen, tanwyddau cynaliadwy, dal a storio carbon, dur glanach a logisteg carbon isel.

"Ein gweledigaeth yw creu coridor buddsoddi gwyrdd i helpu i hybu mewnfuddsoddiad mawr, datblygu sgiliau yn y dyfodol a datgarboneiddio cenedlaethol. Wrth i ni ddatblygu ein llwyfan datblygu byd-eang, mae angen arweinydd arnom i hyrwyddo partneriaethau newydd i wireddu'r weledigaeth hon ar gyfer newid, "

Roger Maggs MBE

Cadeirydd Porthladd Rhydd Celtaidd

Partneriaid Celtic Freeport

Lleoliad

Aberdaugleddau a Phort Talbot

Mae'r Porthladd Rhydd Celtaidd yn cwmpasu porthladdoedd Aberdaugleddau a Phort Talbot ac mae'n rhychwantu datblygiadau ynni glân ac asedau arloesi, terfynellau tanwydd, gorsaf bŵer, peirianneg drom a'r diwydiant dur ar draws De-orllewin Cymru.

Tir

Bron i 600 hectar wedi'u cysylltu â dau borthladd dŵr dwfn, wrth wraidd tirwedd ddiwydiannol Cymru, gyda phecyn cymhellion i fuddsoddi yn ategu at y cyfan.

Cysylltedd

Parth ddiwydiannol fwyaf cysylltiedig Cymru sy'n cynnig cysylltedd cryf, rhwng y rheilffordd, y ffordd a'r môr i biblinellau trosglwyddo a thanwydd.

Sgiliau ac arloesedd

Cronfa etifeddiaeth leol sylweddol sy'n darparu cyfleoedd i atgyfnerthu sgiliau a dysgu sgiliau newydd i'r gweithlu presennol yn ogystal â rhoi hyfforddiant i bobl ifanc, ochr yn ochr â rhwydwaith arloesi sy'n dod ag academyddion, busnesau a chanolfannau rhagoriaeth ynghyd.

Lleoliad

Beth i'w ddisgwyl a pha bryd

Llinell amser y Porthladd Rhydd Celtaidd

Byddwch yn rhan o ddyfodol y Porthladd Rhydd Celtaidd

Am y wybodaeth, y datblygiadau a'r cyfleoedd diweddaraf gan y Porthladd Rhydd Celtaidd a'n partneriaid, cofrestrwch i'n cylchlythyr e-bost. 

Bydd y wybodaeth a gesglir ar y safle hon yn cael ei chadw gan Gymdeithas Porthladdoedd Prydain a'i defnyddio gan bartneriaid y Porthladd Rhydd Celtaidd: Cymdeithas Porthladdoedd Prydain, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro, a Phorthladd Aberdaugleddau. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i rannu newyddion am y Porthladd Rhydd Celtaidd yn unig. 

Newyddion a Digwyddiadau

Amlinellodd gweinidogion ac ymgeiswyr arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething AS a Jeremy Miles AS, eu cefnogaeth i'r weledigaeth y tu ôl i'r Porthladd Rhyddid Celtaidd, fel rhan o drosglwyddiad cyfiawn Cymru i...

Ymunodd dros 150 o westeion o bob rhan o'r busnes, banciau a'r gymuned ddatblygwyr a Llywodraethau'r DU a Chymru ag Ynys Môn Freeport a'r Porthladd Celtaidd mewn derbyniad gyda'r nos –...